KIRŞEHİR VALİLİĞİ
AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI İZLEME, İSTATİSTİK, DESTEK VE KOORDİNASYON MERKEZİ (ABPKM)
KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

02.06.2006 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

        Genel Esaslar

        Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk, Tanımlar

        Amaç

        Madde 1 - Bu yönerge, Ülkemizin Avrupa Birliği üyeliği adaylık sürecinde ilimizin  kullanıma açık AB fonlarını kullanarak projeler üretmek, İlimizin  ve AB’ye üye ülke kentlerinin  karşılıklı bilgi, deneyim  ve teknolojilerini paylaşmak, proje üretmek isteyen kamu ve sivil toplum kuruluşlarına proje ortağı bulmada yardımcı olmak,  karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek sağlamaktır.

        Kapsam  

        Madde 2 - Bu Yönerge, Kırşehir Valiliği, Valiliğe bağlı ve denetimine tabi kurum ve kuruluşları, ilçe kaymakamlıklarını ve yardım talep eden yerel yönetim kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına sunulacak hizmetleri  kapsar. Bu Yönerge, kamu kurum ve kuruluşlarının Başbakanlık ve ilgili bakanlıklarca kanun, tüzük ve yönetmeliklerle getirilen veya üst makamlarca AB mevzuatı gereği  emredilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmelerine engel teşkil etmez.

        Hukuki Dayanak

        Madde 3 - Bu yönerge;

a) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,
b) 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,
c) 17 Aralık 2001 Tarihli Türkiye İçin Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük,
d) 4 Şubat 2003 Tarihli Merkezi Finansman ve İhale Birimi ile Ulusal Fonun Kuruluşuna İlişkin Avrupa Birliği İle İmzalanan Anlaşma,
e) 22 Aralık 2003 Tarih ve 2003/61 Sayılı  Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla Kabul Edilmiş Olan Ön Ulusal Kalkınma Planı.

        Tanımlar

        Madde 4 - Bu yönergede yer alan;

  • Yönerge: Kırşehir Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Avrupa Birliği Programları İzleme, İstatistik, Destek ve Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesini,
  • ABPKM: Kırşehir Valiliği Avrupa Birliği Programları İzleme, İstatistik, Destek ve Koordinasyon Merkezini,
  • Valilik: Kırşehir Valiliğini,
  • Vali: Kırşehir Valisini,
  • Vali Yardımcısı: Görev bölümü esasına dayalı olarak  bu merkezden sorumlu olan Vali Yardımcısını,
  • Merkez Yürütme Kurulu: İlgili Vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan kurulu,
  • Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri: Kurul’ da görevli ilgili birim temsilcilerini,
  • Merkez Koordinatörlüğü: Merkezin bağlı olduğu İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünü,
  • Koordinatör: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürünü ifade eder.

        Sorumluluk 

        Madde 5 - Bu Yönergenin uygulanmasından Vali, hizmetlerin yerine getirilmesinden Valinin genel yönetim ve denetimi altında merkezin ilgili olduğu Vali Yardımcısı, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Koordinatörlüğü ve İlçe Kaymakamları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların en üst yetkilileri sorumludurlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

        Kuruluş, Yürütülecek Hizmetler

        Kuruluş

        Madde 6 - Kırşehir Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü bünyesinde  29 Mayıs 2006 tarih ve B054VLK4070200-06/ 97 sayılı oluru ile Avrupa Birliği Programları İzleme, İstatistik, Destek ve Koordinasyon Merkezi kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.

        Yürütülecek hizmetler

        Madde 7 - Yürütülecek hizmetler;

a) Yönerge hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  değişik kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan proje faaliyetlerinin koordinasyonu, izlenmesi ve sahip bulunulan deneyim ve bilginin diğer proje yapmaya  istekli kurumlara aktarılmasını sağlamak,
b) AB tarafından sağlanacak  fonların kullanımında il ölçeğinde tasarruf ve verimlilik sağlamak amacıyla  projeler arasında ihtiyaç hiyerarşisine uygun olarak projeler üretilmesini sağlamak,
c) AB tarafından ilan edilen ve Ülkemizin yararlanabileceği tüm programların il içinde tanıtılmasını ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak,
d) Bu programlardan faydalandırılacak projelerin değerlendirilmesi ve seçimini yapmak,
e) AB Komisyonu ve Ulusal Ajansa sunulacak projelerin müracaatlarının derlenmesi ve ön değerlendirmelerini yapmak,
f) Üye ülkeler, Ulusal Ajans ve AB Komisyonu ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkileri yürütmek,
g) Kamu kuruluşlarınca, bu yönergenin yayınlanmasından önce  AB fonları kullanarak oluşturulan, gerek AB komisyonuna gerekse Ulusal Ajansa gönderilen projelerin birer örneği ile yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra üretilen projeleri oluşturulacak bir proje bankası ile ileride  yapılması planlanan yeni projelere ışık tutmak, ortaya çıkan deneyimden yeni proje ekiplerinin yararlanmasını sağlamak, gönderilen projeler ile kabul edilen projelerin proje numarası vererek proje kütüğüne kayıt etmek,
ı) Proje hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlara teknik ve idari yardım yapmak, gerektiğinde proje liderliği ve danışmanlığı görevlerini yerine getirmek,
i) Projelerin başarıya ulaşması için AB kuruluşları ve Ulusal Ajans yayınlarını takip etmek ve ildeki projeleri ilgilendiren konuları merkez görevlilerine ve proje hazırlayan kuruluşlara iletmek,
j) Merkez Bünyesinde  bulunan personelin  yetiştirilmesi için  Ulusal Ajansa, ABGS (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği) ne  diğer ülkelerin AB merkezlerine ya da  AB Komisyonu merkezine  eğitim amaçlı göndermek,
k) Gerek Ulusal Ajans, gerekse diğer ülkelerin Ulusal Ajanslarının ortak arayanlar  bölümündeki projeleri taramak  ve sınıflandırmak, bunlara uygun ortak olabilecek potansiyel kamu  kuruluşları, okullar, sivil toplum kuruluşları veya özel firmalara, bu teklifleri yönlendirmek,
l) Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından iletilen uygun ortak bulma taleplerini değerlendirmek ve imkanlar ölçüsünde bu kuruluşlara uygun ortak bulma konusunda  yardımcı olmak,
m) İl Valisi tarafından verilen diğer  görevleri yerine getirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

        Çalışma Usul ve Esasları

        Çalışma Usul ve Esasları

        Madde 8 -

        AB Projeleri Merkezi;

a) İlimizde bulunan  tüm  resmi kurumları, eğitim ve öğretim kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, üniversite ve özel işletmeleri hedef kitle kabul ederek, başta AB Eğitim ve Gençlik programları olmak üzere, diğer tüm AB fonlarından yararlandırmak için,   eğitici ve yönlendirici çalışmalar yapar,
b) Merkezde AB Projeleri Bankası ve proje detaylarının yer aldığı Bilgi Tabanı oluşturulmasını sağlar,
c) Proje  faaliyetlerini   www.kirsehir.gov.tr  adresinde,  ilgili kurumlara,  sivil toplum örgütlerine ve tüm  vatandaşlara duyurur.

        Merkez Koordinatörü;

d) AB projelerinin, nitelikleri gereği belli bir  sürede tamamlanıp, ilgili kuruma sunulması gerektiğinden, mesai saatleri gözetilmeksizin çalışmaların tamamlanmasını sağlar,
e) Merkez görevlileri arasında görevlilerin yetenek ve becerilerini dikkate alarak, iş bölümü ve görevlendirme yapar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

        Teşkilat, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Koordinatörü, Merkez Çalışanları Görev ve Atanmaları ve Yerleşim

        Teşkilat

        Madde 9 - Merkez, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Koordinatörlüğü ve çalışanlardan teşekkül eder.

        Merkez Yürütme Kurulu

        Madde 10 - Kurul Başkanı Merkez Koordinatörlüğünün bağlı bulunduğu vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan bir icra organıdır.

        Merkez Yürütme Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Belediye Başkanlığı Temsilcileri,
b) Eğitim Fakültesi Dekanlığı Temsilcisi,
c) İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcileri,
d) İş-kur Müdürlüğü Temsilcisi,
e) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Temsilcisi,
f) Tarım İl Müdürlüğü Temsilcisi,
g) İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi,
h) İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Temsilcisi,
ı) İl Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi.

        Merkez Yürütme Kurulu üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, ilgili kurumlarca yerine yeni isim belirlenerek, ilgili vali yardımcısının teklifi ve İl Valisinin onayı ile Yürütme Kuruluna atanır. Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinin görevine son verilmesi ilgili Vali Yardımcısının teklifi ve İl Valisinin onayı ile yapılır.

        Merkez Yürütme Kurulu her ay toplanır. Merkez Yürütme Kurulu Başkanını gerekli hallerde Kurul’ u toplantıya çağırabilir.

        Kurul’ un toplantı yeri Valilik Brifing Salonudur.

        Kurul’ un sekreterya hizmetlerini Merkez Koordinatörlüğü yapar.

        Merkez Yürütme Kurulunun Görevleri

        Madde 11 -

        Merkez Yürütme Kurulu;

a) Merkezde çalışacak personellerin performans kriterlerini belirlemek ve teknik yeterliliklerinin tespitini yapmak,
b) Hazırlanacak projeler ile AB Programları hakkında bilgilenmek üzere hazırlanan program, seminer, tanıtım toplantılarına Merkez görevlileri ve kurul üyelerinden katılımcıları belirlemek,
c) Programların tanıtım yöntemlerini belirlemek,
d) Programdan yararlanacak projelerin seçimini yapmak,
e) Hazırlanarak AB Komisyonu ve Ulusal Ajansa sunulacak projelerin değerlendirmesini yapmak,
f) Yürütme Kurulu Üyeleri AB programlarını inceleyerek kurumu ile ilgili olanları izlemek ve kurumu ile bağlı birimlerinde gerekli proje hazırlıkları yapmakla yükümlüdür.

        Merkez Koordinatörlüğünün Görevleri

        Madde 12 - Merkez Koordinatörlüğü, AB Projelerin niteliğinin gerektirdiği, teknik  ve detaya ilişkin konularda, zaman kaybını önlemek, çalışmalarda sürat ve verimliği sağlamak üzere  ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve istatistikî tabloları ilgili kuruluşlardan doğrudan talep edebilir, gerekli duyduğu  hallerde proje ilgililerini Yürütme Kurulu toplantılarına çağırabilir, kurum ve kuruluşlarla projelerin teknik detayları  ilgili olarak Vali adına yazışmalar yapabilir.

        Merkez Koordinatörlüğü, Gerek Avrupa Birliği Genel Sekreterliği gerekse AB komisyonu tarafından duyurusu yapılan  ve Ülkemizin kullanımına açık programlar ve fonlarla ilgili, kamu kuruluşlarını, sivil  toplum örgütlerini, yerel ve ulusal basını  bilgilendirmek üzere toplantı,  seminer ve  diğer etkinliklerin düzenlenmesi ve diğer kurumlarca düzenlenmiş  bu tür etkinliklere katılım konusunda Yürütme Kuruluna teklifte bulunur.

        Merkez Koordinatörü;

        Madde 13 - Merkezin koordinatörlüğünü İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü yürütür. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Merkez Koordinatörü olarak görev yapar.

        Merkez Personeli;

        Madde 14 - Merkezin yürüteceği hizmetlerde öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarındaki mevcut görevlilerden yararlanılır, bu nitelikte eleman bulunamadığı takdirde  sivil  toplum kuruluşlarından gönüllü eleman çalıştırılabilir.

        Merkez Koordinatörlüğü  en az 3 görevli (Koordinatör dahil)  ile hizmetlerini yürütür. Daha fazla personele ihtiyaç duyulması  halinde, ilgili Vali Yardımcısının teklifi ve Vali’nin onayı ile ek personel görevlendirilmesi yapılabilir.

        Merkezin ilçe düzeyinde faaliyetlerini yürütmek üzere Kaymakamın sevk ve idaresinde ilçe sorumlusu görevlendirilebilir.

        Seçilen ilçe sorumlusunun iyi derecede İngilizce bilmesi ve daha önce bu alanda proje üretmiş olması gerekir.

        Merkezde Çalışacakların Vasıfları ve Göreve atanmaları

        Madde 15 - AB projeleri merkezinde çalıştırılacak olan görevliler, iyi derece İngilizce bilen (KPDS veya dengi Uluslararası geçerliliği olan dil yeterliliği belgesi IELTS veya TOEFL) ve  daha önce AB projeleri veya benzeri alanlarda uluslararası proje yapma deneyimi olanlar arasından, kamu kurumlarından  veya sivil toplum kuruluşlarından geçici görevli ya da gönüllü olarak atanır. Bu şekilde atananlara  ek bir  ödeme yapılmaz. Bu görevliler projenin niteliği gerektirdiği takdirde proje yöneticisi ya da herhangi   bir ad altında  proje bütçesinden sağlanan harcırah ve diğer mali katkılardan yararlanabilirler.

        Bu merkezde çalıştırılacak olan görevliler, ilgili Vali Yardımcısının teklifi ve İl Valisinin onayı ile atanır. Görevlerine son verilmesinde de aynı usul takip edilir.

        Yerleşim

        Madde 16 - Merkez  hizmetlerini Valilik binasında uygun görülen bir alanda sürdürür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

        Yürürlük, Yürütme

        Yürürlük

        Madde 17 - Bu yönerge hükümleri Kırşehir Valisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

        Yürütme

        Madde 18 - Bu Yönerge hükümleri Kırşehir Valisi tarafından yürütülür.